محاسبه شاخص توده بدنی

require
require require

BMI شما......

BMIطبقه بندی
less than 18.5:کمبود وزن
18.5 - 24.9:وزن نرمال
25 - 29.9:اضافه وزن
30 - 34.9:کلاس یک چاق
35 - 39.9:کلاس دو چاق
40 upwards:کلاس سه چاق